Váš nákupní košík je prázdný.

Ochrana osobních údajů

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR

Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“) vydané společností Magni Animi s.r.o., Jižní 406, 262 04 Nová ves pod Pleší, IČO: 19632801 (dále jen „Magni Animi.“) informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké osobní údaje Magni Animi zpracovává o fyzických osobách získaných při prodeji zboží, poskytování služeb, e-shopech provozovaných Magni Animi a při návštěvách internetových stránek provozovaných Magni Animi a kontaktech s potenciálními zákazníky, za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje Magni Animi zpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává.

Obecné podmínky jsou účinné od 29.6.2021 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informací Magni Animi jako správce dle čl. 13 GDPR.
Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Magni Animi schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb společnost Magni Animi může shromažďovat a zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Magni Animi nebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu. Díky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka může Magni Animi i nadále poskytovat některé své služby zdarma.


1. Základní osobní identifikační údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř. adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí.
V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. V případě smluv o jednorázovém poskytnutí služby je rozsah osobních údajů omezen na údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby. Dále jsou zpracovávány údaje o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, jejich objemu a segmentu.


2. Technické údaje

Magni Animi shromažďujeme informace, které z technických důvodů automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP adresa), časový údaj.
Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.


3. Údaje z komunikace se zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb Magni Animi zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.


4. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka

Zpracování těchto údajů umožňuje Magni Animi zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:

    zlepšení kvality služeb Magni Animi a vývoje nových
    zobrazování pouze reklam na základě zájmů konkrétního zákazníka

S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašle na e-mailovou adresu: info@magnianimi.cz


II. Zpracovávání osobních údajů

1. Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka

Magni Animi provádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Oprávněným zájmem Magni Animi je mj. zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 GDPR, jestliže Magni Animi získal podrobnosti elektronického kontaktu nezprostředkovaně v souvislosti s prodejem zboží a služeb zákazníkovi (tzv. přímý marketing).
Magni Animi zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.


2. Doba zpracování údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Magni Animi.
V případě zakoupení zboží je Magni Animi oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Magni Animi po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
U zákazníků služeb poskytovaných Magni Animi je Magni Animi oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Magni Animi po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Magni Animi.
V případě jednání mezi Magni Animi a novým zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je společnost Magni Animi oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené Magni Animi  jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
U dlužníků si Magni Animi ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení vedeném se zákazníkem.


3. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní smlouvy

Magni Animi umožňuje platbu na dobírku, bankovním převodem nebo platební kartou. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy. V případě užití platební karty Magni Animi splňuje požadavky předepsaného standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) a vyzývá k zadání Card Security Number.
V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude Magni Animi zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude Magni Animi zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Magni Animi). Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude Magni Animi provádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v České republice.


4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných podnětů

Prostřednictvím zákaznické linky 777 981 084nebo emailu info@magnianimi.cz může být zákazníkem uplatněna reklamace výrobku. Magni Animi bude zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Magni Animi osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Prostřednictvím zákaznické linky 777 981 084 se mohou zákazníci a další osoby obracet na Magni Animi se svými dotazy. Pro zodpovězení dotazů bude Magni Animi zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude Magni Animi zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Magni Animi). Tyto osobní údaje jsou poskytovány zákazníkem dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Magni Animi nebyl schopen dotaz vyřídit, souhlas zákazníka proto není požadován.
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Magni Animi sám. Bude-li to potřebné je Magni Animi oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může Magni Animi takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení.


5. Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely

Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Za tímto účelem si Magni Animi vytváří o zákaznících, kteří souhlas udělí, typové profily chování při využívání produktů a služeb Magni Animi a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Magni Animi nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů.
Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je Magni Animi oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.


III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje Magni Animi osobní údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání. Všichni zpracovatelé jsou právnickými osobami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území státu Evropské unie.


IV. Technické zabezpečení osobních údajů 1. Využití sociálních pluginů

Webové stránky provozované společností Magni Animi obsahují mj. sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah s dalšími osobami.
Jedná se o:

    plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
    plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
    plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Magni Animi a nenese za ně odpovědnost. Žádné osobní údaje, které zákazníci zadali na webové stránky provozované Magni Animi nebo které jsou o zákazníkovi Magni Animi uloženy, nejsou přenášeny na sociální sítě.


2. Cookie

Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají stránky provozované Magni Animi soubory cookie. Osoba zákazníka není na základě informací získaných prostřednictvím cookies identifikovatelná.
Soubory cookies pomáhají zejména:

    ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
    při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat
    při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji
    při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jaké soubory cookie používáme:

    Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči zákazníka
    dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka mnohem déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče zákazníka. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče zákazníka odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.


3. Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Magni Animi službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit také změnou nastavení svého prohlížeče.
V rámci služby Google Analytics využívá Magni Animi i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek provozovaných Magni Animi vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


V. Právo na přístup k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má zákazník zejména následující práva:

    právo svůj souhlas kdykoli odvolat
    právo osobní údaje opravit či doplnit
    právo požadovat omezení zpracování
    právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
    právo požadovat přenesení údajů
    právo na přístup k osobním údajům
    právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
    právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
    další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Magni Animi, jednak potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti je Magni Animi oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu Magni Animi.


2. Právo na opravu nepřesných údajů

Zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Magni Animi zpracovává. Zákazník je povinen oznamovat Magni Animi změny svých osobních údajů. Zároveň je zákazník povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Magni Animi zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede bez zbytečného odkladu.


3. Právo na výmaz

Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Magni Animi neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@magnianimi.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníka, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovává Magni Animi na jiném právním základu, než je souhlas.


4. Právo na omezení zpracování

Zákazník má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud bude popírat jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.


5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.


6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Magni Animi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.


7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Zákazník je oprávněn vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Magni Animi. Pokud zákazník nebude souhlasit, že občas dostane nějaké obchodní sdělení, má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu.


8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 29.6.2021 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na adrese Magni Animi, nebo na e-mailovou adresu: info@magnianimi.cz.


9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


V. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
4. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů využijte kontaktního emailu info@magnianimi.cz či písemně na naší adrese.
5. V této souvislosti je Magni Animi oprávněn požadovat, aby zákazník za účelem prověření identity vhodným způsobem prokázal totožnost, Jde o preventivní bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

V Nové Vsi pod Pleší dne 29.6.2021
Magni Animi